หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ที่นี่

********************************************************

จุดพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

************************************************
ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557  ไฟล์ (1) (2)
ปีงบประมาณ 2558 (ดาวน์โหลด)

**********************************************************************************
โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สิ้นปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  30 เมษายน 2559   

ข้ดข้องเกี่ยวกับระบบประสานงานผู้รับผิดชอบที่
คุณมณีวรรณ วิโรจน์วัฒนกุล
0964149554 

****************************************************************

 ************************************

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม SchoolMIS เพื่อออกหลักฐานทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 4 หลักสูตรการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Bookระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556

วุฒิบัตรสำหรับผู้อบรมคอมพิวเตอร์
 

รุ่นที่ 1 หลักสูตรการจัดทำ Server ด้วยโปรแกรม Lunux Sis

รุ่นที่ 2 หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop

รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead

รุ่นที่ 4 หลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book  ด้วยโปรแกรม FlipAlbum และโปรแกรม desktop author

รุ่นที่ 5 หลักสูตรการสร้าง Web Blog ด้วย WordPress

รุ่นที่ 6 หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 7 หลักสูตรการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

รุ่นที่ 8 หลักสูตรการบริหารจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในโรงเรียน 

วุฒิบัตรสำหรับวิทยากร รวม 8 หลักสูตร